فاکتورهای کلان اقتصادی موثر بر تولیدی های پوشاک

09 شهریور 1397

در مقالات قبلی عواملی که بر رقابت بین تولیدی های پوشاک موثر بود را کم و بیش برایتان شرح دادیم. اما در یک تولیدی پوشاک دارای برند جهانی علاوه بر عواملی که بر رقابت تاثیر گذار است یکسری عوامل خارجی نیز وجود دارند که بر این صنعت تاثیرگذار خواهند بود.  این فاکتورها خارج از محدوده و اختیارات یک تولیدی پوشاک است و مدیریت یک تولیدی پوشاک کنترل و تاثیری کمی بر روی این عوامل می تواند داشته باشد. این عوامل بیشتر بر تولیدی های پوشاک بزرگ تاثیرگذار است و کمتر تولیدی پوشاک خردی وجود دارد که متاثر از این عوامل شود. در ادامه مقاله به برخی از این عوامل خواهیم پرداخت.

* عوامل مصرف کننده

این عوامل شامل عواملی مربوط به مصرف کننده نهایی پوشاک مانند فرهنگ، هنجارها، سبک زندگی، جمعیت شناسی و تغییرات جمعیتی و اقلیمی می باشد. این عوامل به شیوه های مختلف بر روند کار یک تولیدی پوشام تاثیر می گذارند. به عنوان مثال یک تولیدی پوشاک در یک کشور باید محصولات تولیدی خود را بر حسب فرهنگ و آداب مصرف کننده نهایی طراحی و تولید کند. به ویژه در جامعه ای که فرهنگ تعیین کننده پوشاک باشد. به طور کلی تولیدی های پوشاک بزرگ و نیز تولیدی های پوشاک خرد از تولید لباس هایی که خارج از هنجارهای جامعه باشند خودداری می کنند. در مثالی دیگر جامعه ای را در نظر بگیرید که تغییرات جمعیتی در آن نشان دهنده بالا بودن سن جمعیت آن جامعه است، تولید شلوراهای راحت به مراتب بیشتر از تولید شلوارهای جین در تولیدی های پوشاک خواهد بود.

* عوامل تکنولوژیک

عوامل تکنولوژیک که بر روند تولیدی های پوشاک تاثیر خواهند گذاشت عبارتند از دسترسی به منابع، تولید و تقاضا. به عنوان مثال کمبود مواد خاصی نظیر چرم محصولات تولیدی در یک تولیدی پوشاک را به سمت محصولات غیرچرمی و یا تولیدی محصولات با چرم جایگزین سوق میدهد. لذا قیمتی هم که تولیدی پوشاک بر روی محصولات چرمی خواهد گذاشت متاثر از این داستان خواهد بود. تولیدی یک طرح جدید توسط سایر تولیدی های پوشاک ممکن است باعث قطع خطوط تولیدی یک تولیدی پوشاک و جبر به تولید محصول جدید شود.

* عوامل سیاسی و قانونی

عوامل سیاسی و قانونی زیادی وجود دارند که بر صنعت پوشاک و روند یک تولیدی پوشاک تاثیر می گذارد. نه تنها صنعت پوشاک بلکه هر صنعتی همواره متاثر از مسائل مربوط به قوانین حقوق کارگران و قوانین کار کودکان بوده است. کارگران یک تولیدی پوشاک می توانند به راحتی کارفرمای خود را عوض کنند به خصوص وقتی که حقوق و مزایای آنها کمتر از سایر تولیدی های پوشاک باشد. اعتصابات کارگری در بسیاری از موارد بر روی تولیدات تولیدی های پوشاک و قیمت پوشاک موثر بوده است.

* عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر روند تولیدی های پوشاک داشته باشند. اگر رونق اقتصادی در جامعه حکم فرما باشد قدرت خرید مردم نیز بالا می رود و به خرید بیشتر پوشاک منجر خواهد شد در نتیجه تولید در تولیدی های پوشاک به میزان قابل توجهی بالا میرود. و رکود اقتصادی دقیقا نتیجه متضاد آن چیزی که گفته شد را دارد و فروش برای پوشاک به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. این عامل بر روند تولیدی های پوشاک تاثیر بیشتری دارد و در نهایت به کاهش قیمت در این تولیدی های پوشاک و در نهایت اگر این شرایط برای مدت زیادی به طول بیانجامد منجر به ورشکستگی به تولیدی پوشاک خواهد شد.

در مقاله بعدی با تقسیم بندی بازار پوشاک آشنا خواهیم شد که روشی بسیار مناسب برای شناخت بازار هدف تولیدی های پوشاک است.

دیدگاهی درباره این مطلب ثبت نشده است